MR

Onze medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door twee deelmedezeggenschapsraden: de PWA Soest en de Startbaan zijn één school met twee locaties. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie van de school. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, het beleid en de kwaliteit van het onderwijs, schoolorganisatie en het vaststellen van vakanties en vrije dagen (studiedagen).

De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding en in totaal zijn er 8 leden.
De personeelsgeleding voor het schooljaar 2018-2019 wordt gevormd door:
- Wendy Altena en Saskia van de Beek (PWA Soest)
- Christel Wildschut en Judit van Buuren (de Startbaan).

De oudergeleding voor het schooljaar 2018-2019 wordt gevormd door:
- Sven Erich en Coen Kimman (PWA Soest)
- Boudewijn Allard (voorzitter) en Melroy Boogaard (de Startbaan).

De notulen van de MR evenals de jaarverslagen over de MR activiteiten in de afgelopen schooljaren kunt u hieronder inzien en downloaden.
Notulen:
- verslag van de MR-vergadering van 10 april 2019
- verslag van de MR-vergadering van 6 februari 2019
- verslag van de MR-vergadering van 28 november 2018
- verslag van de MR-vergadering van 3 oktober 2018
- verslag van de MR-vergadering van 13 juni 2018
- verslag van de MR-vergadering van 11 april 2018
- verslag van de MR-vergadering van 14 februari 2018
- verslag van de MR-vergadering van 6 december 2017
​- verslag van de MR-vergadering van 4 oktober 2017
​- verslag van de MR-vergadering van 14 juni 2017
- verslag van de MR-vergadering van 5 april 2017
- verslag van de MR-vergadering van 1 februari 2017

Jaarverslag:
- jaarverslag schooljaar 2017-2018
- jaarverslag schooljaar 2015-2016

Details
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bevoegd gezag en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Het bevoegd gezag is de Stichting Eem-Vallei educatief. 

Bevoegdheden
De MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

  1. Informatierecht: Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.
  2. Recht op overleg:  De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die de school betreffen. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, moet ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.
  3. Initiatiefrecht: Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.
  4. Instemmingsrecht: Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde voorgenomen besluiten, het bevoegd gezag de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Het belangrijkste onderwerp voor instemming is het Schoolplan waarin het meerjarenbeleid op het gebied van onderwijs wordt vastgelegd.
  5. Adviesrecht: Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen. Wanneer naar aanleiding van het instemmings- of adviesrecht een geschil ontstaat tussen de MR en het bevoegd gezag, kan één van de partijen de hulp van de Landelijke Commissie Geschillen WMS inschakelen. De belangrijkste onderwerpen waar advies over gegeven moet worden zijn:

- Meerjarig financieel beleid
- Onderwijskundige projecten 
- Wijziging schoolorganisatie 
- Aanstelling/ontslag schoolleiding 
- Toelating- en verwijderingbeleid leerlingen 
- Vakantieregeling 
- Schoolgids 
- Formatie (personeelgeleding)
 

« Ouders